Členstvo

Členstvo

Staň sa členkou klubu

Informačná povinnosť prevádzkovateľa SKLGA a poučenie o právach dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov:
Osobné údaje členov asociácie: meno, priezvisko, titul, rok narodenia, bydlisko (ulica, číslo popisné, číslo
orientačné, PSČ, mesto, okres, štát), email, telefónny kontakt, Reg.č. SKGA , Členstvo v golfovom klube, HCP


Účely spracovania osobných údajov:
Evidencia členskej základne asosiácie

Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.


Právny základ spracovania osobných údajov – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila
súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov


Doba uchovávania osobných údajov – do ukončenia členstva v asociácií


Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je
dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.


Dotknutá osoba má v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov najmä tieto
práva:
– právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
– právo na opravu osobných údajov,
– právo na vymazanie osobných údajov,
– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
– právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
– právo na prenosnosť osobných údajov,
– právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, pričom odvolanie súhlasu
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
– právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.
Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami a súhlasí s nimi.